“Kell egy lakótárs?” promóciós nyereményjáték 2018 – NetPincér nyereményjáték szabályzata

1. A Promóciós nyereményjáték szervezője, adatai

A Nyereményjáték szervezője: A „Kell egy lakótárs?” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban a „Nyereményjáték/Játék”) szervezője a Viala Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14-18.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-668748; a továbbiakban: “Szervező”), mint a www.kellegylakotars.hu domain alatt elérhető szolgáltatás üzemeltetője.

A Promóciós nyereményjáték neve: „Kell egy lakótárs?”

A Promóciós nyereményjáték időtartama: a Nyereményjáték 2018. június 25. napján 10 óra 00 perctől 2018. szeptember 10. napján 23 óra 59 percig tart.

2. A Nyereményjátékban való részvétel feltételei

Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a jelen pont 10. bekezdésében meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy, aki államilag elismert felsőoktatási intézmény hallgatója, vagy aki 2018. őszi félévétől kezdi meg tanulmányait államilag elismert felsőoktatási intézményben, (”Játékos”) vehet részt, aki a www.kellegylakotars.hu weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) a Játék  1. pontban írt időtartama alatt a játékra jelentkezik, és a jelen játékszabályzatot (www.kellegylakotars.hu/jatekszabalyzat) elfogadja.

A Játékban az vehet részt, akivel szemben a jelen Játékszabályzat szerint nem áll fenn kizáró ok és aki:

  • elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, a Weboldalon regisztrál a játékra (továbbiakban: Regisztráció) és hozzájárul a megadott adatai közül a felhasználónév, e-mail cím, ezek jelen Játékszabályzatban írtak szerinti kezeléséhez, továbbá
  • az “Induljon a Játék!” gomb megnyomásával jelentkezik a játékra.

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

A Nyereményjátékban egy megadott e-mail cím kizárólag egyszer vesz részt.   

A Játékosok a Pályázat beküldésekor a Regisztráció során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját e-mail címük felhasználásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket, illetve azon személyek, akik több e-mail címmel történő regisztrációval kívánják növelni nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

 3. A Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékban való részvételhez Játékosnak a weboldalon Regisztrációt követően az „Induljon a Játék! gombra kell kattintania.

A Játék célja, hogy a Játékos 1 darab fényképet töltsön fel a www.kellegylakotars.hu weboldalra:

– Olyan fénykép, amely a NetPincér új, alábbi logójában található csokornyakkendőt egyedi, kreatív formában mutatja be, ábrázolja.

Minden Játékos kizárólag csak 1 fényképet tölthet fel. Azonos, vagy rendkívül hasonló képek közül a legkorábban feltöltött kép és az azt feltöltő Játékos vehet részt a Játékban, amennyiben az egyéb feltételek teljesülnek.

A Játék célja, hogy a Játékos a feltöltött fényképre a legtöbb szavazatot kapja a jelen szabályzat 1. pontjában meghatározott időtartam végéig. Amennyiben a legtöbb szavazatot elnyerő első helyen több játékos is áll azonos számú szavazattal, úgy kizárólag egy játékos lehet a nyertes, amely esetben a szavazás tárgyát képező fényképét korábban feltöltő játékos lesz a nyereményre jogosult nyertes. A szavazategyenlőség esetén a jelen bekezdésben rögzített szabályok a tartaléknyertesre is irányadóak.

A fotókra a www.kellegylakotars.hu oldalon a Játékosok szavazatokat kaphatnak a weboldalra látogató személyektől. A játékban egy IP címről egy szavazat adható.

A Szervező a 2018-as CAMPUS és a SZIN Fesztiválon promóciós célból kitelepül és a jelen nyereményjátékot a CAMPUS és a SZIN fesztiválokon is népszerűsíti. Ennek keretében a fesztiválon a Szervező szerencsekereket állít fel, ahol a játékosok pörgethetnek. Amennyiben a szerencsekeréken a játékos az „+50 szavazat” körcikkre pörget, úgy +50 szavazat jóváírására jogosító kódot kap, amelyet a www.kellegylakotars.hu weboldalon érvényesíthet. Egy kód, kizárólag egy alkalommal és kizárólag egyben, egy pályázatra érvényesíthető. Amennyiben egy Játékos több alkalommal nyer a szerencsekeréken +50 “szavazatra” jogosító kódot, abban az esetben is csak egy kód érvényesíthető.

A Játékos jogosult arra, hogy a feltöltött fényképet a Játék során bármikor törölje, vagy másik fényképre cserélje. Amennyiben a Játékos a korábban feltöltött fényképet egy másik fényképre cserélné, úgy abban az esetben a korábbi fényképre leadott szavazatok törlésre kerülnek, a szavazatok az újonnan feltöltött fényképre nem vihetőek át.

A Játékos által feltöltött fénykép a www.kellegylakotars.hu weboldalon kerül közzétételre, amely közzététel nyilvános, a feltöltött fényképet bárki láthatja, így nem csak a játékban regisztrált játékosok. A fentiek ismeretében a Játékos a játékban történt részvétellel és a jelen játékszabályzat elfogadásával hozzájárulását adja, hogy a saját képmását tartalmazó fénykép a www.kellegylakotars.hu weboldalon nyilvánosan közzétételre kerüljön az 1. pontban meghatározott promóciós időszak végéig. Nyertesség esetén a Játékos a jelen játékszabályzat elfogadásával hozzájárulását adja, hogy az általa feltöltött fénykép, mint nyertes fotó a www.kellegylakotars.hu weboldalon kiemelten közzétételre kerüljön a Játék időtartamán túl is, külön ellentételezés nélkül. A Játékosnak joga van arra, hogy a feltöltött fotót bármikor törölje a weboldalról, amennyiben azonban a Játékos nyert és a Játékos a nyertes fotót törli ki, vagy regisztrációját szünteti meg, úgy ezt a Szervező akként tekinti, hogy a Játékos a Játékban nem kíván a továbbiakban részt venni, amelyre tekintettel a Szervező a nyertes Játékost kizárja a Játékból a Játékos a nyereményre nem lesz jogosult a továbbiakban, és a nyereményre a Játékban a nyertes játékost követően legtöbb szavazatot összegyűjtő Játékos lesz a jogosult.

Amennyiben a Játékos olyan fényképet tölt fel, amely fényképen saját magán kívül más személy is szerepel, úgy a Játékos köteles ettől a személytől (kiskorú, vagy bármely okból cselekvőképtelen személy esetén ennek törvényes képviselőjétől), a fénykép elkészítéséhez, feltöltéséhez és a jelen játékszabályzat szerinti nyilvános közzétételéhez írásbeli engedélyt kérni. A Szervező jogosult a fenti írásos hozzájárulást bármikor a Játékostól bekérni, illetőleg jogvita esetén személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány felmutatását kérni a fényképen szereplő személyektől. Amennyiben a Játékos nem tudja igazolni, hogy a képen résztvevő személyek hozzájárultak a fénykép készítéséhez, feltöltéséhez és a jelen játékszabályzat szerinti nyilvános közzétételéhez, abban az esetben a Játékost a Szervező kizárhatja a Játékból, illetve nyertes Játékos esetén a nyereményt érvénytelenítheti a Szervező, amely esetben a nyereményre a Játékban a nyertes játékost követően legtöbb szavazatot összegyűjtő Játékos lesz a jogosult.

A játék során a Játékosok kizárólag olyan képet tölthetnek fel a www.kellegylakotars.hu weboldalra, amelyek megjelenésükben nem szexuális tartalmúak, nem utalnak szexualitásra, nem morbidak, nem sértők, nem megbotránkoztatók, nem kirekesztők, nem diszkriminatívak, nem valósítanak meg bűncselekményt, nem sértik mások személyhez fűződő jogait.

Szabálytalannak minősülnek és így a Játékból kizárásra kerülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén, trágár, erőszakos, gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló, alpári, másokat lejárató szavakat, feliratokat, képeket tartalmaznak, (ii) pornográf tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, közerkölcsöt, mások faji, nemzetiségi, felekezeti, nemi hovatartozását, egyéb jogait vagy jogos érdekét (iv) vallási, világnézeti, politikai nézeteit, gyűlöletkeltő, ellentéteket szító vagy széles körű ellenállást keltő vagy egyéb sértő szövegeket, feliratokat tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) burkolt vagy nyílt reklámot tartalmaznak, (viii) a Szervező vagy más harmadik személy jó hírnevét sértik, vagy termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó sértő kijelentést, utalást tartalmaznak, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői, személyiségi jogát, (x) a Szervezőtől független terméket, szolgáltatást, márkát, logót, szlogent, stb. megjelenítő tartalmúak, (xi) egészségre ártalmas anyagok használatára, bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére buzdítanak vagy egyéb módon jogsértőek, illetve tiltott tartalmúak, (xii) jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi jogszabályba ütköző kijelentést, megjelenítést tartalmazó, (xiii) természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését sértőek.

Amennyiben a Szervező úgy ítéli meg, hogy a feltöltött fénykép nem felel meg a fenti követelményeknek, úgy jogosult a fényképet a Játékos külön értesítése nélkül törölni, amely esetben a Játékos a képre kapott szavazatokat elveszíti, azokat másik fényképre át nem viheti.

A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. A Szervező egyedi mérlegelés alapján jogosult a fenti követelmények megsértése esetén az érintett Pályázatot és Játékost kizárni a játékból.

A Játékos a Pályázat feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy a Pályázat Weboldalra történő feltöltéséhez szükséges jogosultságokkal rendelkezik.

A Játékos a Játékban való részvétellel vállalja, hogy amennyiben a Fődíjat megnyeri, úgy együttműködik a Szervezővel abban, hogy a Szervező 6 alkalommal megkeresse, vele fényképes riportot készítsen, és a fényképes riportot a Netpincér facebook oldalán, valamint blogbejegyzésben közzé tegye időbeli korlátozás és külön díjazás nélkül. Amennyiben a nyertes játékos a jelen hozzájárulását visszavonja, vagy a fényképes riport készítésében nem működik együtt a Szervezővel, úgy a Szervező jogosult a Játékost a Játékból kizárni.

4. Nyereményre való jogosultság

  1. számú nyeremény

A Szervező 2018. július 6. napján 08 óra 00 perckor lezárja a szavazat gyűjtést az 1. sz. nyeremény tekintetében, és a 2018. július 6. napján 08 óra 00 perckor legtöbb szavazatot kapott fényképet feltöltő Játékos automatikusan jogosulttá válik az 1. sz. nyereményre. Az 1. sz. nyereményt megnyerő Játékos a 2. sz. nyeremény tekintetében a játékban nem vesz részt, hanem kizárólag a Fődíj tekintetében vehet részt a játékban és ennek érdekében gyűjtheti tovább a szavazatokat. Ennek megfelelően az 1. sz. és a 2. sz. nyeremény nyertese nem lehet ugyanazon személy. Az 1. sz. nyereményt megnyerő Játékos esetében az általa addig összegyűjtött szavazatok számát a nyeremény nem törli.

  1. számú nyeremény

A Szervező a 2018. augusztus 3. napján 08 óra 00 perckor lezárja a szavazat gyűjtést a 2. sz. nyeremény tekintetében, és a 2018. augusztus 3. napján 08 óra 00 perckor a promóció kezdete (2018. június 25.) óta legtöbb szavazatot kapott fényképet feltöltő Játékos automatikusan jogosulttá válik a 2. sz. nyereményre. A 2. sz. nyereményt megnyerő Játékos a Fődíj tekintetében továbbra is részt vesz a szavazatok gyűjtésben. A 2. sz. nyereményt megnyerő Játékos esetében az általa addig összegyűjtött szavazatok számát a nyeremény nem törli.

FŐDÍJ

A Szervező 2018. szeptember 11. napján 23 óra 59 perckor lezárja a szavazatok gyűjtést a Fődíj tekintetében és a 2018. szeptember 11. napján 00 óra 00 perckor a promóció kezdete (2018. június 25.) óta legtöbb szavazatot kapott fényképet feltöltő 1 darab Játékos automatikusan jogosulttá válik a Fődíjra.

Szervező minden egyes Nyeremény tekintetében meghatározza a második és a harmadik legtöbb szavazatot összegyűjtő játékos személyét („Tartaléknyertes”). Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes a Játékból kizárásra kerül, vagy a nyertes játékos a Nyereményt a rendelkezésére álló időtartamon belül nem veszi át, abban az esetben második legtöbb szavazatot összegyűjtő Játékos lesz jogosult a nyereményre, amennyiben a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelel. Amennyiben a második legtöbb szavazatot összegyűjtő személlyel szemben a fenti kizáró okok állnak fent, vagy a nyereményt nem veszi át a rendelkezésre álló határidőn belül, úgy abban az esetben a harmadik legtöbb szavazatot összegyűjtő személy lesz jogosult a nyereményre, amennyiben a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelel. Amennyiben a harmadik legtöbb szavazatot összegyűjtő személlyel szemben is a fenti kizáró okok valamelyike fennáll , vagy nem veszi át a nyereményt, úgy a Szervező a játékot, vagy annak egy részét eredménytelennek nyilvánítja és a nyeremény nem kerül átadásra egyik játékosnak sem.

5. Nyeremények, nyeremények átvétele

A Játékban az alábbi nyeremények (”Nyeremény vagy Nyeremények”, illetve „Fődíj”, vagy „Fődíjak”) vesznek részt:

  • 1. számú Nyeremény: 1 fő részére 2 darab bérlet a 2018-as CAMPUS fesztiválra, amely bérlet a belépésre jogosít a fesztivál teljes időtartamára. Nem tartalmaz szállást, kemping, vagy sátorjegyet.
  • 2. számú Nyeremény: 1 fő részére 2 darab bérlet a 2018-as SZIN fesztiválra, amely bérlet a belépésre jogosít a fesztivál teljes időtartamára. Nem tartalmaz szállást, kemping, vagy sátorjegyet.
  • Fődíj300.000,- Ft (azaz Háromszázezer forint) összegű pénznyeremény, amely 6 hónapon keresztül havi 50.000,- Ft összegű részletekben kerül kifizetésre a nyertes bankszámlájára történő átutalással a Fődíjat megnyerő 1 darab nyertes játékos részére.

Az 1. és a 2. számú Nyeremények a továbbiakban együttesen, mint „Tárgynyeremények”.

A Nyeremények a nyeremények átvételéig másra át nem ruházhatók, és a tárgynyeremények készpénzre át nem válthatók.

A Nyeremények átvétele

Szervező a nyertes Játékosokat legkésőbb a jelen játékszabályzat 4. fejezetében meghatározott időpontokat követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a Játékos által megadott e-mail címen (”Értesítés”). A nyertes Játékos a hello@kellegylakotars.hu e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a tartaléknyertest értesíti az Értesítés nyertes Játékos általi visszaigazolására rendelkezésére álló 5 (öt) munkanap eredménytelen elteltét követő 5 (öt) munkanapon belül. A tartaléknyertes Játékos a jelen pontban foglaltaknak megfelelően köteles visszaigazolni az Értesítést.

A tárgynyereményeket a Szervező postai úton küldi ki a nyertes részére.

A tárgynyeremény átvételét a Nyertesnek vagy tartaléknyertesnek átvételi elismervényen kell igazolnia.

A Fődíj tekintetében kizárólag az a nyertes Játékos lehet jogosult a nyereményre, aki államilag elismert felsőoktatási intézmény hallgatója, valamint saját névre szóló belföldi bankszámlaszámmal rendelkezik. A nyertes játékos köteles a Szervező telephelyén (cím: 1093 Budapest, Czuczor utca 2. I. emelet) a Szervezővel előre egyeztetett időpontban személyesen megjelenni és felsőoktatási intézményben fennálló hallgatói jogviszonyát a Szervező részére okirattal igazolni, valamint saját névre szóló bankszámlaszámát a Szervezőnek megadni. Budapesttől eltérő településen élő nyertes szkennelt formátumba is jogosult az érvényes hallgatói jogviszonyról szóló okiratait a hello@kellegylakotars.hu e-mail címre elküldeni. A felsőoktatási hallgatói jogviszonyt igazoló okiratok bemutatására az Értesítés Játékos általi visszaigazolásától számított 15 napon belül van lehetőség. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az okiratok bemutatására a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető és a Játékos kizárható a játékból, amely esetben a Fődíjra a nyertes játékos nem jogosult, amely esetben a Fődíjra a tartaléknyertes lesz jogosult, aki a jelen bekezdésben meghatározott okiratok bemutatására a jelen bekezdésben meghatározott feltételek és határidők szerint köteles.

A Fődíjat a Szervező a nyertes játékos által megadott bankszámlaszámra banki átutalással átutalja az alábbiak szerint meghatározott részletekben: 2018. október 10. napjáig 50.000,- Ft összeget, 2018. november 10. napjáig 50.000,- Ft összeget, 2018. december 10. napjáig 50.000,- Ft összeget, 2018. január 10. napjáig 50.000,- Ft összeget, 2018. február 10. napjáig 50.000,- Ft összeget, 2018. március 10. napjáig 50.000,- Ft összeget. Amennyiben tartaléknyertes kiválasztásra kerül sor, úgy a jelen bekezdésben meghatározott határidők a tartaléknyertes(ek)el lefolytatott ügyintézési idővel meghosszabbodnak.

Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a játékost, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációkor, vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek, vagy amely Játékos a jelen Játékszabályban foglalt kötelezettségeit megszegi. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben olyan nyertes Játékos kerül a játékból kizárásra, amely nyertes játékos részére fődíjként a pénznyeremény részben, vagy egészben már átutalásra került, úgy a kizárt játékos köteles a Szervező bankszámlaszámra a részére átutalt nyeremény összegét az erre való felszólítást követő 15 napon belül visszafizetni.

6. Adók és közterhek

Az átadott/kifizetett nyereményeken felül a Nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyeremények átvételével összefüggésben a Játékosnak felróható okból felmerülő, valamint a jelen Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. az átvétel helyszínére utazás) a Játékost terhelik.

7. Adatvédelem

A jelen játékban való részvétel feltétele a Játékos által az adatvédelmi nyilatkozat elfogadása, a játékkal kapcsolatos adatvédelmi szabályokat, az adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.

8. Információk a játékról

A Játékról részletes információk a www.kellegylakotars.hu weboldalon érhetők el.

A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal kapcsolatban a Viala Kft 1243 Budapest, Pf. 655 postai, vagy az info@netpincer.hu e-mail címre írhatnak.

9. Vegyes rendelkezések

A Játékos a játékra történő regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A jelen szabályzat módosításának, ideértve a Nyereményjáték felfüggesztését vagy visszavonását is, jogát a Szervező fenntartja. A Nyereményjáték részletes leírása és a jelen játékszabályzat letölthető a www.kellegylakotars.hu oldalról. Az esetleges módosításokról a Játékosok szintén ezen az oldalon értesülhetnek.

A Nyereményjátékban történő részvételt visszavonó nyilatkozatot a Nyereményjátékban részt vevő személyek az info@netpincer.hu email címen tehetnek.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, online felületek, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, online felületeket, illetve az azokat működtető szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a weboldal és online felületek (e-mail beküldés, mobil applikációk) rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap, online felületek nem vagy korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervezőnek a Nyereményjáték teljesítésével kapcsolatos, abból eredő vagy ahhoz kapcsolható mindennemű polgári jogi felelőssége a Ptk. 6:152. §-a és 6:526. §-a szerint engedélyezett keretek között korlátozott. Ennek megfelelően a Szervező a Nyereményjáték teljesítésével kapcsolatos, vagy annak következtében akár harmadik személyek, akár a Játékos oldalán bekövetkező bármilyen kár megtérítéséért való felelősségét kizárja (ide nem értve a szándékosan, továbbá az emberi életet, testi épséget, valamint egészséget megkárosító szerződésszegésért és károkozásért való felelősséget).

Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény  forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A levelező szerver által elküldött valamennyi, a Játékos által megadott email- címre küldött üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó. A Szervező és a Játékos – a jelen játékszabályzat elfogadásával – jogvita esetére a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

Budapest, 2018. június 25.

Viala Kft.

Szervező